Контраст
Шрифт

Як отримати ліцензію

Роботи та послуги, які виконуються в межах діяльності протипожежного призначення

        1. Проектування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне), пожежної сигналізації,  систем протидимного захисту, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження, пристроїв для захисту будинків і  споруд  від  розрядів блискавки та вогнезахисту конструкцій.
        2. Монтаж,  технічне обслуговування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне).
        3. 
Монтаж, технічне обслуговування установок  пожежної сигналізації. 
        4. 
Монтаж, технічне обслуговування систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі.
        5. 
Монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту.
        6. 
Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти).
        7. 
Монтаж, технічне обслуговування систем пожежного спостереження.
        8. 
Спостереження за установками пожежної автоматики об’єктів.
        9. 
Монтаж, технічне обслуговування пристроїв для захисту будинків і  споруд  від  розрядів блискавки.
      10. 
Монтаж протипожежних воріт, дверей, димових люків, вогнезатримувальних пристроїв.
      11. 
Вогнезахисна обробка деревини (глибока, поверхнева) та тканин.
      12. 
Вогнезахисна обробка кабельної продукції.
      13. 
Захист вогнезахисними матеріалами металевих, залізобетонних та інших конструкцій.
      14. 
Мурування, ремонт і очищення печей, камінів, димоходів (димарів).
      15. 
Оцінка протипожежного стану об’єктів. 

        Суб’єкт господарювання, який має намір провадити даний вид господарської діяльності, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії встановленого зразка (додаток 1).
        Якщо суб’єкт господарювання планує провадити вид господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів не в повному обсязі, а частково (з окремих видів послуг і робіт), то в заяві про видачу ліцензії також указуються ці послуги і роботи згідно з вимогами пункту 2 Ліцензійних умов. У цьому разі в ліцензії після виду господарської діяльності зазначаються послуги та роботи, на які вона поширюється.
        До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа, а також документи, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 року № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”:
         за підписом керівника та печаткою заявника – суб’єкта господарської діяльності відомості про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, за встановленою формою (додаток 2);
         засвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності суб’єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
         засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти та кваліфікації спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами;
         засвідчені в установленому порядку копії технічних умов, технологічних процесів, регламентів (якщо цього вимагають ліцензійні умови на заявлені послуги та роботи протипожежного призначення).
         Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 3), другий екземпляр (копія) опису видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.
          Оформлення заяв про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії та про видачу копії ліцензії здійснюється суб’єктами господарювання за встановленими формами (додатки 4-6).
          Заява залишається без розгляду, якщо вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або/та документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.
         Ліцензія на здійснення даного виду діяльності видається суб’єкту господарювання за умови його відповідності, згідно з поданими документами, ліцензійним умовам та достовірності даних у цих документах. За результатами розгляду документів, поданих заявником для отримання ліцензії, орган ліцензування діяльності протипожежного призначення протягом десяти робочих днів приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі та впродовж трьох робочих днів надсилає (видає) його заявнику.
          Діяльність протипожежного призначення здійснюється суб’єктами господарювання, які безпосередньо спеціалізуються у цьому напрямку діяльності, або мають у своєму складі спеціалізовані підрозділи. Суб’єкти господарювання повинні мати відповідні приміщення, матеріально-технічну базу, штатну чисельність кваліфікованих фахівців, нормативно-правові акти та нормативно-технічну документацію.
           Приміщення (за їх призначенням) повинні відповідати вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки та охорони праці. Технологічне обладнання, пристрої, інструмент та засоби вимірювання мають проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) у відповідних органах (за потребою) та утримуватися у справному технічному стані. 
           Керівники та виконавці робіт, залежно від видів виконуємих робіт та послуг, повинні мати відповідні освітні та освітньо-клаліфікаційні рівні, що підтверджуються дипломом (свідоцтвом) державного зразка, працювати у суб’єкта господарювання (ліцензіата), своєчасно проходити  спеціальне навчання (один раз на три роки), навчання та перевірку знань з питань охорони праці (в порядку, визначеному Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.99 № 27 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за № 248/3541).  

Додаток 1

      ЗАЯВА
на видачу ліцензії

Заявник                                                                                                                                        

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної або місце проживання фізичної  особи)

____________                  ________________                            __________________

          (телефон)                                                                   (факс)                                                                               (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма ______________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи –

платника податків _______________________________________________________________________

банківські реквізити _____________________________________________________________________

                                                          (поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності____________________

                                                                                                                                                                  (найменування виду господарської діяльності)

з таких робіт та послуг: ________________________________________________________________________

З ліцензійними умовами провадження вказаного виду господарської діяльності та порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

 

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть дану діяльність на підставі ліцензії:

№з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел. Факс

Назва видів робіт та послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До заяви додаються документи, зазначені в описі.

___________________________            ____________                         __________________

                (керівник суб’єкта господарювання)                                        (підпис)                                               (прізвище, ініціали)

“____”  ______________ р.

М.П.

 

                           Додаток 2

ДОВІДКА

про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для провадження заявленого виду господарської діяльності

                                                                                                                                            

(назва  суб’єкта  господарювання)

                                                                                                                                                                                           

(вид робіт та послуг протипожежного призначення)

1.    Відомості про наявність адміністративних, виробничих, складських приміщень, лабораторій  тощо

№ з/п

Місцезнаходження приміщення

Призначення приміщення

Дата та номер дозволу на початок роботи,  атестата акредитації тощо, назва органу, що його видав

1

2

3

4

 

2. Відомості про наявність власної оргтехніки, обладнання, пристроїв, інструментів та засобів вимірювання

№ з/п

Найменування оргтехніки, обладнання, пристроїв, інструментів та засобів вимірювання

Кількість

Рік виготов-лення

Нормативний строк роботи

Технічний стан

Дата тех. обстеження (повірки) та назва організації, що його проводила 

1

2

3

4

5

6

7

 

3. Відомості про наявність спеціалістів

№з/п

Керівник/ виконавець робіт

Посада

Прізвище,ім’я та по батькові

Освіта(який і коли 

закінчив навчальний заклад, спеціальність)

Стаж роботиза цим напрямком діяльності

Кваліфікаційні розряди

1

2

3

4

5

6

7

__________________________            ____________                         __________________

   (керівник суб’єкта господарювання)                                                 (підпис)                                              (прізвище, ініціали)

“____”  ______________ р.

М.П.     

Достовірність даних, зазначених у заяві про видачу ліцензії та у довідці про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, перевірив та підтверджую                                                                                          

Заступник начальника ГУ МНС України
в Луганській області                                               _______               ________  

                                                                                   підпис                                     ПІП

Провідний фахівець ВНТР та ліцензування
ГУ МНС України
в Луганській області                                               _______               ________  

                                                                                   підпис                                     ПІП
“____”  ______________ р.

М.П.     

Примітка.  Приміщення, обладнання та фахівці  вказуються окремо, за кожним заявленим видом послуг та робіт  протипожежного призначення.

Додаток 3

Опис 
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії),
про переоформлення та видачу дубліката ліцензії

                                                                                                                                                                                            

(назва  суб’єкта  господарювання)

Дата і номер реєстрації заяви «___» _______________ 200_ р. № ___________

№з/п 

 Найменування документа 

Кількість  аркушів у документі 

Ким завірено документ

Відмітка посадової особи органу ліцензування про наявність документа

1

2

3

4

5

 ___________________________            ____________                         __________________

   (керівник суб’єкта господарювання)                                                        (підпис)                                               (прізвище, ініціали)

Прийняв документи в кількості_____________________________________________ аркушів

                                                                                            (цифрами і літерами) 

 »___» _______________ 200_ р.

 ______________________________

(посада особи, яка прийняла документи) 

 _____________

(підпис) 

 ________________________

  (прізвище, ініціали)

 Другий екземпляр опису отримав

«___» _______________ 200_ р.

 ______________________________

(посада представника суб’єкта господарювання) 

 _____________

(підпис) 

 _______________________

  (прізвище, ініціали)

 

 __________________________________________ 

   (відмітка про дату прийняття документів,
що підтверджують внесення заявником плати
за видачу ліцензії)

 ________________  

(підпис)                

 ____________________________________  (прізвище, ініціали відповідальної особи) 

 

Додаток 4

ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії

(найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник                                                                                                                                                                                                                    

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної або місце проживання фізичної  особи)

____________                  ________________                            __________________

          (телефон)                                                                   (факс)                                                                               (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма  _____________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи –

платника податків _______________________________________________________________________

вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію:___________________________________

види робіт та послуг, на які поширюється дана ліцензія:_______________________________________

серія та номер ліцензії ___________________________________________________________________

термін дії ліцензії _______________________________________________________________________

просить переоформити ліцензію у зв’язку з _______________________________________                                                                                                                                                               (зазначити причини)

З ліцензійними умовами провадження вказаного виду господарської діяльності та порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

 

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що здійснюють дану діяльність на підставі копії ліцензії:

№з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел. Факс

Назва видів робіт та послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До заяви додаються документи, зазначені в описі.

 ___________________________            ____________                         __________________

         (керівник суб’єкта господарювання)                                               (підпис)                                               (прізвище, ініціали)

“____”  ______________ р.

 М.П.

Додаток 5

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

 Заявник                                                                                                                                                                                                                    
                                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної або місце проживання фізичної  особи)

____________                  ________________                            __________________

          (телефон)                                                                   (факс)                                                                               (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма  _____________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи –

платника податків _______________________________________________________________________

банківські реквізити ______________________________________________________________________

(поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)

вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію:____________________________________

види робіт та послуг, на які поширюється дана ліцензія:________________________________________

серія та номер ліцензії ____________________________________________________________________

термін дії ліцензії ________________________________________________________________________

просить видати дублікат ліцензії у зв’язку з_____________________________________

                                                                                                                                               (зазначити підстави: втрата, пошкодження ліцензії)  

 

З ліцензійними умовами провадження вказаного виду господарської діяльності та порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

 

Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що здійснюють дану діяльність на підставі копії ліцензії:

№з/п

Найменування

Місцезнаходження

Тел. Факс

Назва видів робіт та послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До заяви додаються документи, зазначені в описі.

___________________________            ____________                         __________________

         (керівник суб’єкта господарювання)                                               (підпис)                                               (прізвище, ініціали)

“____”  ______________ р.

М.П.

Додаток 6

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

(найменування органу, який видав ліцензію)

Заявник                                                                                                                                        

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної або місце проживання фізичної  особи)

____________                  ________________                            __________________

          (телефон)                                                                   (факс)                                                                               (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма  _________________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи –

платника податків ______________________________________________________

вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію:____________________________

види робіт та послуг, на які поширюється дана ліцензія:________________________________

серія та номер ліцензії ___________________________________________________

термін дії ліцензії _______________________________________________________

просить видати копію ліцензії ______________________________________________

                                                                           (найменування, місцезнаходження філії, іншого відокремленого підрозділу)

на виконання таких видів робіт та послуг: ____________________________________________

З ліцензійними умовами провадження вказаного виду господарської діяльності та порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

До заяви додаються документи, зазначені в описі.

___________________________            ____________                         __________________

         (керівник суб’єкта господарювання)                                               (підпис)                                               (прізвище, ініціали)

“____”  ______________ р.

М.П.

Державний комітет України з питань регуляторної політики
та підприємництва

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій

 

НАКАЗ
01.09.2004                                                                              № 99/33Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.09.04 за № 1144/9743

 

Про   затвердження   Ліцензійних   умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів і Ліцензійних   умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного  призначення  на  відповідність встановленим вимогам 

 

 

Відповідно до статті 8 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”,
Указу Президента України від 27 січня 2003 року № 47 “Про заходи щодо вдосконалення
державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків
надзвичайних ситуацій” та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року
№ 1698  “Про затвердження переліку органів ліцензування” 

НАКАЗУЄМО:

 1. Затвердити:
  1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу,
   технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення,
   оцінки протипожежного стану об’єктів, що додаються.
  2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань
   на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і
   обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції
   протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам, що додаються.
 2. Управлінню ліцензування Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва 
  України (Іванченко О.Б.), Держпожбезпеки МНС України (Кріса І.Я.) в установленому порядку
  забезпечити подання перелічених у пунктах 1.1, 1.2 Ліцензійних умов на державну реєстрацію
  до Міністерства юстиції України.
 3. Держпожбезпеки МНС України (Кріса І.Я.) забезпечити  публікацію Ліцензійних умов у засобах
  масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С.І. та заступника Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій  Борисова П.Ф.

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва__________________ Ю.А.Авксентьєв

Міністр  України з питань надзвичайних ситуацій

 ________________   Г.В.Рева