Контраст
Шрифт

Експертиза проектно-кошторисної документації

Відповідно до вимог ст. 10 Закон України “Про пожежну безпеку ”:

Завантажити примірник заяви на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи

Забороняється будівництво, реконструкція, технічне переоснащення приміщень, об’єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, випуск пожежонебезпечної продукції без попередньої експертизи (перевірки) проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки. Фінансування таких робіт може провадитися лише після одержання позитивних результатів експертизи.
Державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється згідно із ст. 8 та 15 Закону України “Про інвестиційну діяльність”.

Інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством України, зобов’язаний:

….одержати позитивний комплексний висновок державної експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та проектах будівництва діючих нормативів з питань санітарного і епідемічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності будинків і споруд, а також архітектурних вимог (ст. 8. Закону України “Про інвестиційну діяльність”).

Обов’язковій державній експертизі у повному обсязі підлягають інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій. Інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються за рахунок інших джерел фінансування, підлягають експертизі згідно з частиною першою статті 8 цього Закону (ст. 15 Закону України “Про інвестиційну діяльність”).

Державна експертиза проектної документації проводиться згідно з Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року  N 1269, та Порядком проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої документації, затвердженим наказом МНС України від 23.11.2004 N 186, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.11.2004 за N 1515/10114.

Програми  і проекти підлягають незалежно від джерел фінансування обов’язковій комплексні експертизі, за винятком проектів будівництва об’єктів, для затвердження яких згідно із законодавством висновок комплексної державної експертизи необов’язковий  (додаток 1).

Державна експертиза проектів будівництва щодо пожежної безпеки, затвердження яких не потребує висновку комплексної державної експертизи, а також іншої документації може проводитися виключно на добровільних засадах за заявою юридичних або фізичних осіб (додаток 2). Вартість робіт, пов’язаних з проведенням державної експертизи проектів будівництва щодо пожежної безпеки, які не потребують висновку державної комплексної експертизи, визначається згідно з “Тарифами на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта   та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи”, затвердженими  постановою КМУ від 31.05.2006 №774

Державній експертизі щодо пожежної безпеки підлягає проектна документація на затверджувальній стадії проектування відповідно до ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», затвердженого наказом Державного комітету будівництва та архітектури України від 20.01.2004 N 8.

Після проведення експертизи з пожежної безпеки та надання висновку державної експертизи з пожежної безпеки на затверджувальній стадії проектування орган держпожнагляду має право перевірки проектної документації на стадії “Робоча документація”. Необхідність розгляду стадії “Робоча документація” зазначається в експертному висновку на затверджувальній стадії.

При необхідності можуть бути витребувані розрахункові дані та висновки щодо шляхів евакуації, протидимного захисту, автоматичних засобів пожежогасіння, мереж водопостачання, легкоскидних конструкцій, категорій будівель і приміщень, вибухопожежонебезпечні та пожежонебезпечні зони класу виробничих приміщень та установок, розрахунки щодо витрат вогнегасячих речовин, необхідних для пожежогасіння, на вогнестійкість та горючість конструкцій і матеріалів, результатів науково-дослідних робіт, що стосуються питань забезпечення пожежної безпеки об’єкта будівництва.

Додаток 1

Перелік проектів будівництва об’єктів для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи  необов’язковий, затверджено ПКМУ від 31.10.2007 №1269, Законом України “Про інвестиційну діяльність” ст. 8:

1.       Будівництво житла за проектами повторного застосування, крім об’єктів умовною висотою більше 73,5 м, при незмінності архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень.

2.       Будівництво будинків і споруд I і II категорій складності на непідроблювальних територіях із інженерно-геологічними умовами I категорії складності для їх ремонту та технічного переоснащення.

3.       Технічне переоснащення одиниць та вузлів технологічного устаткування, систем управління та автоматизації, які морально застаріли та у яких вичерпано технічний ресурс, в існуючих цехах, приміщеннях без перепрофілювання, збільшення потужності, зміни технічних характеристик, яка може призвести до негативного впливу на санітарне і епідемічне благополуччя населення та навколишнє природне середовище, без технічного переоснащення чи реконструкції об’єктів та підприємств в цілому без зміни цільового та технічного призначення та із збереженням існуючих несучих конструкцій.

4.        Капітальний ремонт підземних, надземних та повітряних інженерних мереж та споруд без зміни положення в плані, глибини залягання (висотних позначок), збільшення діаметрів труб або перетину кабелів. Захист мереж від електрокорозії.

5.       Капітальний ремонт автомобільних доріг IV – V категорії і споруд, що проводиться в межах існуючої смуги відведення з метою поліпшення матеріалів покриття, транспортно-експлуатаційних характеристик дороги і штучних споруд, приведення їх геометричних розмірів та технічних характеристик до нормативних вимог з урахуванням категорії і значення.

6.       Капітальний ремонт під’їзних доріг до сільськогосподарських та інших підприємств, розташованих за межами населених пунктів (без зміни ширини смуги відведення).

7.       Капітальний ремонт локального характеру водозахисних дамб, каналів берегоукріплення (за винятком водойм – джерел господарсько-питного водопостачання) з облаштуванням елементами благоустрою (переїзди, експлуатаційні дороги) та гідротехнічних споруд на дамбах і каналах (водовипуски, шлюзи-регулятори, трубопереїзди тощо) з метою приведення їх технічних характеристик у відповідність з нормативними вимогами без зміни конструктивної схеми та збільшення навантажень на елементи конструкції.

8.       Будівництво лісогосподарських автомобільних доріг (у межах земель держлісфонду) з розрахунковою інтенсивністю до 25 автомобілів на добу, земляним полотном завширшки 4,5 метра, з ґрунто-щебеневим покриттям серпоподібного профілю, проїзною частиною завширшки 3,0 – 3,5 метра, смугою відведення завширшки до 30 метрів.

Додаток 2

ЗАЯВА
на проведення органом державного пожежного нагляду
проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку
комплексної державної експертизи

_______________________________________________________________________________
(найменування підприємства та прізвище, ім’я, по батькові  керівника (власника) або уповноваженої
_______________________________________________________________________________
ним особи) просить укласти договір та провести експертизу_______________________________________________
(вид експертизи)
_______________________________________________________________________________
(найменування об’єкта, його місцезнаходження)

_________________________________ до «____» _______________200_ р.

________________________________________________________________________________________
(характеристика підприємства, об’єкта, приміщення або    проектно-кошторисної документації

_______________________________________________________________________________
конструктивні елементи будівлі, загальна площа, ступінь пожежної небезпеки об’єкта або його

_______________________________________________________________________________
призначення, поверховість, наявність підвальних та горищних приміщень, систем електроосвітлення,

_______________________________________________________________________________
опалення, розрахункова кількість робочих місць, мінімальна відстань до пожежного депо,

_______________________________________________________________________________
потреба у витратах води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння)

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Телефон _________________                                    Телефакс ______________________

Заявник _________________                                             ______________________
(підпис)                                                                                (ініціали та прізвище)

МП

«____»__________ 200__ р.

Заяву зареєстровано в ____________________________________                                               ________________
(найменування органу державного пожежного нагляду)                                      (дата реєстрації)